Zajęcia z języka niemieckiego

Zajęcia z języka niemieckiego są przeznaczona dla uczniów w wieku 5 -15 lat. Zajęcia prowadzone są w małych 3-5 osobowych grupach oraz indywidualnie.


Drogi Rodzicu! Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, proponuję, byś już dziś zainwestował w przyszłość swojego dziecka.


Współczesne badania psychologiczne potwierdzają dużą sensowność nauczania języków obcych w jak najwcześniejszym wieku, kiedy to umysł dziecka jest najbardziej chłonny, zaś wciąż plastyczny narząd mowy zdolny jest do poprawnego odtwarzania słów w obcym języku.


Rozpoczynanie nauki języka obcego w wieku wczesnoszkolnym pobudza ogólną inteligencję dziecka, sprawia, że dziecko szybciej oswaja się z tym językiem i czyni późniejszą, obowiązkową już i systematyczną naukę efektywniejszą. Uczenie za pomocą zabawy, to niezastąpiony sposób na szybkie przyswajanie wiedzy. Wasze dziecko będzie mogło nabyte umiejętności wykorzystać również w szkole. Każdemu zależy na swobodnym mówieniu, ale trzeba umieć słuchać, pisać i czytać.


W przyszłości znajomość języka pozwoli Twojemu dziecku łatwiej, skuteczniej, bez większych barier wyjechać do obcego kraju, poznać nowych kolegów i koleżanki, ich kulturę, obyczaje, jak również zdobyć wymarzoną pracę. Nadrzędnym celem nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest uwrażliwienie na język niemiecki. Dzieci uwielbiają działać. Dobrze jest wykorzystać tę naturalną potrzebę ruchu i często zmieniać aktywność. Sprzyja to lepszej koncentracji w każdym wieku, a szczególnie w nauczaniu młodszych dzieci. Zajęcia są prowadzone bezstresowo, w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Często przybierają formę gier i zabaw słowno-muzycznych i ruchowych.


Zależy mi na tym, aby:

 • dzieci potrafiły wykorzystać poznane umiejętności i wiedzę w praktyce,
 • budzić zaciekawienie językiem poprzez osłuchanie z nim,
 • kształcić podstawowe kompetencje komunikacyjne,
 • stwarzać sytuacje doskonalące pamięć,
 • pogłębiać wiedzę o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów niemieckojęzycznych,
 • motywować do nauki języka niemieckiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz bezpieczeństwa (pozytywne ocenianie, dostosowanie sposobu nauczania do aktywności dziecka),
 • wspierać twórcze działania dzieci w zakresie uczenia się języka,
 • wdrażać do pracy w grupie w trakcie gier i zabaw,
 • rozwijać postawę akceptacji, tolerancji wobec innych kultur.

Proces uczenia się języka u małych dzieci to przede wszystkim rozwój sprawności językowych takich jak: rozumienie ze słuchu, mówienie, słownictwo oraz prawidłowa wymowa, czytanie i pisanie.


Aby to osiągnąć, trzeba stosować różnorodne metody i techniki nauczania:

 • wykorzystywanie języka obcego w typowych sytuacjach komunikacyjnych,
 • wizualizacja i demonstracja,
 • wykorzystywanie nagrań oraz programów multimedialnych,
 • techniki o charakterze zabawy,
 • samodzielne dochodzenie do reguł i ich praktyczne zastosowanie,
 • praca w parach, grupach i indywidualnie.

Na zajęciach nie zabraknie następujących pomocy:

 • obrazków, zdjęć, plakatów,
 • map państw niemieckojęzycznych,
 • słowników, tabeli z regułami gramatycznymi,
 • wierszy, wyliczanek, piosenek, krzyżówek,
 • programów multimedialnych.

Po zakończeniu zajęć dziecko:

 • będzie otwarte na nowe doświadczenia językowe i będzie wierzyło we własne możliwości,
 • będzie posługiwało się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych),
 • będzie rozumiało proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli,
 • będzie samodzielnie formułowało krótkie i zrozumiałe wypowiedzi ustne dotyczące znanej tematyki np.: opis rodziny,
 • będzie starało się uczestniczyć w prostej rozmowie.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają 55 minut.


Czas trwania: 6 miesięcy. Zagadnienia i tematyka odpowiadają poziomowi rozwoju psychiki dzieci i są związane ze znaną dzieciom, otaczającą je rzeczywistością oraz dotyczą ich życiowych doświadczeń. Istnieje możliwość rozszerzenia poznanych zagadnień w kolejnym okresie nauki.


Zajęcia przeprowadzane są w małych grupach 3-5 osobowych w wieku 5-7 lat, 8-10 lat, 11-15 lat oraz indywidualnie od 5. do 15. roku życia.


Cennik

1 h = 35 zł brutto za jednego uczestnika (zajęcia w grupie). Płatne kwartalnie z góry.

1 h = 60 zł brutto za jednego uczestnika (zajęcia indywidualne). Płatne kwartalnie z góry.

Zajęcia mogą odbywać się w Gdyni, Gniewowie lub Bolszewie od poniedziałku do piątku.
Zapraszam do współpracy!


EVOLUTIO Izabela Polak
697 670 733


Beata Szmuda-Zaputowicz
505-083-364