Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym działaniem mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, a w konsekwencji oddziaływań terapeutycznych – eliminowanie niepowodzeń szkolnych.

Jej efektem powinna być zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania, a także wyeliminowanie błędów, niepowodzeń szkolnych oraz wzrost motywacji do uczenia się.

Terapia pedagogiczna jest całokształtem oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, mających na celu rozwijanie mocnych stron ucznia, a zarazemwspierania jego słabych strony. Ma na celu stymulowanie ogólnego rozwoju
dziecka, rozwijanie funkcji motorycznych, sprawności manualnej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, percepcji wzrokowej. Ponadto zapobiega powstawaniu zaburzeń emocjonalnych i wyrabia właściwą motywację do nauki. Efektem terapii pedagogicznej będzie poprawne czytanie ze zrozumieniem i pisanie zgodne z zasadami ortograficznymi, a także wzrost poczucia własnej wartości i samoakceptacji.

Cele ogólne terapii pedagogicznej:

 1. Poprawa komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie.
 2. Eliminowanie konfliktów poprzez uczenie sztuki kompromisu i rozwijanie takich cech jak cierpliwość, wyrozumiałość.
 3. Eliminowanie napięć emocjonalnych.
 4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości.
 5. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 6. Praca nad poczuciem własnej wartości.
 7. Uświadamianie uczniom ich mocnych stron i wdrażanie do wykorzystywania ich w codziennych sytuacjach życiowych.
 8. Wdrażanie do samodzielności.
 9. Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.
 10. Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych na materiale literowym, wyrazowym i obrazkowym.
 11. Wypracowywanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.